Bodytalk: visie en randprogramma

Door op  ‘open call‘ te klikken is het document nog te lezen. Inschrijven is niet meer mogelijk. Er zijn inmiddels 45 kunstenaars geselecteerd.

Deze pagina wordt de startpagina voor informatie over het randprogramma en over het educatief programma. Beiden zijn op dit moment volop in ontwikkeling door het bestuur, de curatoren en de stagiaires.

In de loop van de zomermaanden verwachten we hier het definitieve programma te kunnen presenteren.

Visie

De visuele wereld van foto’s en filmpjes wordt door de media, die we met onze smartphone dagelijks en letterlijk in de hand hebben, steeds belangrijker. Voor miljoenen mensen is de wereld van Facebook, Instagram en TikTok onmisbaar geworden.

Communicatie verloopt in hoge mate via uitgesproken of meer verdekte beeldtaal. Daardoor wordt ons lichaam, en vooral ons gezicht, als communicatiemiddel steeds belangrijker. Deze visuele communicatie leidt ook bewust of onbewust tot een gemeenschappelijk schoonheidsideaal. Dit ideaalbeeld komt voor velen dichterbij door bijvoorbeeld toepassing van cosmetische chirurgie. Diversiteit en eigenheid van het individu is belangrijk, maar komt tegelijkertijd onder druk te staan door de invloed vanuit de overheersende beeldcultuur. Naast eigenheid wordt inclusiviteit een steeds belangrijker item. Het besef dat iedereen meetelt ongeacht etniciteit of gender. Kunstuitingen zijn niet alleen spiegels van de maatschappij maar representeren ook het tegenwoordige gedachtengoed. In feite zijn kunst en maatschappij niet deelbaar. De rol van kunst in de maatschappij is minstens zo wezenlijk als van kunstuitingen die uit een maatschappij voortkomen.

De Salon Sittard-Geleen staat voor hedendaagse kunst en wil zelf ook doorgever zijn van beelden die we om ons heen aantreffen. De Salon wil bovendien openheid bieden en toegang bieden tot wegen naar andere en onbekendere beelden dan we gewend zijn. De Salon wil een prikkel geven om elkaar te verstaan en te begrijpen.

Door hier te klikken kunt u het hele visie document lezen.

Randprogramma

Het randprogramma van BODYTALK zal nauw aansluiten bij het thema. Het is bedoeld voor een breed publiek uit de eigen regio en belangstellenden van daarbuiten. Als voorbeelden, die op dit moment in ontwikkeling zijn, noemen wij

  • de gebruikelijke rondleidingen, maar ook
  • openbare vraaggesprekken met kunstenaars en
  • een college over het thema van deze expositie in de kunst(geschiedenis)
  • een aangepaste programmering van het Filmhuis tijdens de expositieweken met een aantal films die complementair zijn voor de expositie
  • een uitgebreid educatief programma, zowel voor basisscholen als voor de bovenbouw van het VO, met name in het profiel ‘Cultuur & Maatschappij’ (meer daarover in het onderstaande).

Voorts zullen uitingen op het gebied van muziek, dans, literatuur en/of theater in het randprogramma een plaats krijgen. Met deze ruime interpretatie van BODYTALK kan het publiek op gevarieerde wijze gestimuleerd worden de tentoonstelling te ervaren.

Educatief programma

Door hier te klikken gaat u meteen naar de pagina waar u het gehele educatieve programma kunt zien met lessen die door onze stagiaires ontwikkeld zijn.

Educatie vormt voor de Salon een essentieel onderdeel van het programma. Zonder educatie is er minder communicatie en overdracht van het getoonde werk. Het educatief programma dat in samenspraak met De Domijnen wordt ontwikkeld, zal al ruim voor de start van de tentoonstelling aan de belangstellenden, met name basisscholen, worden aangeboden.

In overleg met de stagiaires van Zuyd Hogeschool Maastricht die ons ondersteunen in de voorbereiding naar de expositie en tijdens de expositieweken wordt ook het ernaar gestreefd om de bovenbouw leerlingen van het VO bij de expositie te betrekken. De aandacht richt zich met name op de leerlingen van het profiel ‘Cultuur & Maatschappij’ van de bovenbouw van het Havo en het VWO.

Deelname aan het educatief programma door scholen, verenigingen en instellingen zal enerzijds en indien mogelijk in hun eigen omgeving, dus buiten het museum plaatsvinden en anderzijds in het museum zelf gebeuren. De Salon is voornemens daarvoor deskundige kunstenaars en/of docenten zowel betaald als vrijwillig in te zetten. In overleg met de deskundigen wordt in de aanloop naar de expositie gewerkt aan een lesbrief, die gehanteerd kan worden tijdens de les op de locatie van de school en wordt inhoud gegeven aan een workshop, die plaats kan vinden in het museum zelf.

Het bezoek aan de tentoonstelling met een rondleiding op maat en gerichte verwerkingsopdrachten voor de specifieke groepen vormt het sluitstuk van deelname aan het educatieprogramma.